"KILIM"  Limited Edition Jacquard Tapestry    52" x 70"

KilimRoom.599.jpg
Kilim.599.jpg
KilimDetail.599.jpg